Bel ons nu
0512 350 500

Volg ons

facebook twitter

Privacy

Privacyverklaring EMKA-makelaardij
 
EMKA-makelaardij respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.
 
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- kopie van uw legitimatiebewijs
- de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
- wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt 
 
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- kopie van uw legitimatiebewijs
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt 
 
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor 
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- kopie van uw legitimatiebewijs
- gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- de reden van koop of huur
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
- overige informatie die u aan ons verstrekt   
- bij huur, gegevens verkregen via huurcheck zoals solvabiliteitscheck (BKR) en creditcheck
 
U geeft opdracht voor een taxatie
Wanneer u ons als makelaar inschakelt voor het opstellen van een taxatierapport, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- de reden van taxatie
- de datum van opdrachtvertrekking
- de hypotheekverstrekker
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object
- overige documenten van de woning zoals kadastrale gegevens, akte van levering, bestemmingsplannen, bodemgegevens, energielabel, koopakte e.d.
- contactgegevens van de eigenaar van de te taxeren woning
- overige informatie die u aan ons verstrekt 
 
 
Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
 
Bij verkoop of verhuur van uw object:
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 - om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op andere relevante websites en de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.
- opstellen koopakte
 
Bij aankoop of huur van een object:
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object.
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten, zoals koopakte, huurcontract, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.
 
In het algemeen gebruikt ons makelaarskantoor uw gegevens om contact met u te onderhouden,  om u documenten toe te sturen of u op de hoogte te brengen van informatie.
 
 
 
EMKA-makelaardij verkoopt uw gegevens niet
EMKA-makelaardij zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht tot verkoop, aankoop, huur, verhuur of taxatieopdracht zoals o.a. notarissen, hypotheekvertrekkers en eventueel collega makelaars. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 
Vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.